Monday, November 17, 2014

Photo: 500-yd swim, 3-mile run, 6:00 a.m., 70 degrees, Scottsdale, Arizona

Weekly activity log:
Swim: 2,000 (ytd 149,600 yds.)
Bike: 60 (ytd 2,741 mi.)
Run: 21 miles (ytd 1,304 mi.)

No comments: