Monday, November 12, 2012

Photo: Shoot, 10:00 a.m., 70 degrees, Scottsdale, Arizona

Weekly activity log:
Swim: 1,500 yds (ytd 182,300 yds.)
Bike: 57 miles (ytd 4,511 mi.)
Run: 10 miles (ytd 1,061 mi.)

No comments: